• 5. Local collaborators | Lokalni wspolpracownicy

07:08


Martushka attended series of intensive meetings in Kathmandu: including meeting with the General Consul of Poland to discuss project exhibition in Kathmandu, as well as another one with the Satya Media Arts Collective to discuss Artist Talk for local artists.

Tomorrow she should be leaving for Syabru Bensi village in Himalaya, where the actual work on the HINDU YATRAS project should start. She will be accompanied by Nyima Tamang - local activist from Syabru Bensi and by Kishor Dangol - local artist photographer from Kathmandu. On Sundays, Priya Tamang, another Nepalese visual artist, should be joining them there.

Martushka odbyła serię intensywnych spotkań w Kathmandu, między innymi z Konsulem Generalnym Polski w Kathmandu w sprawie wystawy projektu oraz z kolektywem artystycznym Satya Media Arts Collective w sprawie Artist Talk dla lokalnych artystów.

Już jutro wyruszy do wioski Syabru Bensi w Himalajach, gdzie rozpoczną się prace nad projektem HINDU YATRAS. Towarzyszyć jej będą Nyima Tamang - lokalny aktywista z Syabru Bensi oraz Kishor Dangol - lokalny artysta fotograf z Katmandu. W niedzielę zmieni Priya Tamang, inna nepalska artystka wizualna, dołączy do nich.

Nyima Tamang is  a local activist from Syabru Bensi, highly motivated to improve the situation in his home village. He is also a chairman of Syabru Bensi Social Welfare Association. He was the one to come up with the idea of a bakery in the village, which resulted in the Polish development project Bakery in Nepal and which runs successfully ever since started and benefits local community.

Nyima Tamang jest lokalnym aktywistą z Syabru Bensi, działającym na rzecz poprawy sytuacji w jego rodzinnej wiosce. Jest też  przewodniczącym lokalnego stowarzyszenia Syabru Bensi Social Welfare Association. Był jednym z pomysłodawców otworzenia w wiosce piekarni. W rezultacie w Syabru realizowany jest polski projekt rozwojowy Piekarnia w Nepalu, który prężnie działa po dziś dzień przynosząc korzyści lokalnym mieszkańcom.

Kishor Dangol is a freelance photographer and theatre artist based in Kathmandu, Nepal. He has been involved in theatre and photography workshops for children where he has helped them to channel there emotions and creativity through drama and photography. He is associated with Studio 7 Kathmandu, Subha Samuha, DoReMi Music School and Nepal Scotland Association. Through his art work he tries to identify various problems and try to solve them. He exhibited his work several times in Scotland.
Kishor Dangol jest freelancerem fotografem i artystą teatralnym mieszkającym w Katmandu w Nepalu. Od lat jest zaangażowany w teatr i warsztaty fotograficzne dla dzieci, gdzie pomaga im wyrażać swoje emocje i kreatywność poprzez dramat i fotografię. Związany jest ze Studio 7 Kathmandu, Subha Samuha, Szkołą Muzyczną DoReMi  i Nepalskim Stowarzyszeniem w Szkocji. Poprzez swoją pracę artystyczną stara się identyfikować różne problemy społeczne, by następnie próbować je rozwiązywać. Jego prace były wystawiane kilkakrotnie w Szkocji.
Special thanks to Prakash Sijapati for all the help that Martushka received from him in Kathmandu!
Specjalne podziękowania dla Prakasha Sijapati za wszelaką pomoc w Kathmandu! 

You Might Also Like

0 comments

Contact

If you like what we are doing, do not hesitate to get in touch! We are always happy to hear from like-minded enthusiastic people!